privacyverklaring

OMG Budgetcoaching, gevestigd in ‘s-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Van Prooijenstraat 9
2694 AC ‘s-Gravenzande
Tel. 06-20253379
M. de Graaf is de functionaris fegevensbescherming van OMG Budgetcoaching. Zij is te bereiken via marianne@omgbudgetcoaching.nl.

Wetgeving
Wij respecteren de privacy van onze cliënten en bezoekers aan onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend  in overeenstemming met de eisen die de Autoriteit persoonsgegevens stelt. Met deze privacyverklaring geeft OMG Budgetcoaching invulling aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

OMG Budgetcoaching doet rechtstreeks zaken met haar cliënten. Dat wil zeggen dat het contact dat u – als cliënt of potentiële cliënt – met ons heeft, voornamelijk via de telefoon, post of via internet verloopt.

Bescherming van persoonsgegevens
Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor ons dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waar in deze Privacyverklaring wordt gesproken over uw persoonsgegevens en privacy, zijn daaronder begrepen de persoonsgegevens en de privacy van degene die u vertegenwoordigt. Wanneer u OMG Budgetcoaching  verzoekt in overeenstemming met de bepalingen uit een beheersovereenkomst het financiële beheer te voeren, kunnen wij gegevens van u en van degene die u vertegenwoordigt verwerken. Het spreekt voor zich dat wij in het kader van deze verwerkingen uw privacy waarborgt en respecteert conform de AVG.

Dit betekent onder andere dat uw gegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in deze Privacy Verklaring. Uw persoonsgegevens door ons beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien wij hier wettelijk toe verplicht wordt of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens u.

Gegevensverwerking
OMG Budgetcoaching verzamelt en verwerkt informatie van u en degene die u uit hoofde van uw Bewindvoerder of Budgetcoach vertegenwoordigt met als doel het verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering; Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met deze privacyverklaring.

Inzage, correctie en verwijderen persoonsgegevens
Uiteraard hebt u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Op verzoek van de betrokkene wordt een overzicht toegestuurd van de persoonlijke gegevens die in de archieven zijn opgeslagen (eenmalig). Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Uw verzoek kunt u richten aan OMG Budgetcoaching, Van Prooijenstraat 9, 2694 AC ‘s-Gravenzande of stuur een e-mail naar marianne@omgbudgetcoaching.nl.

Archieven
De gegevens die aan OMG Budgetcoaching  worden aangeboden, worden door ons opgeslagen in de volgende systemen

  • E-mail archief (Digitaal)
  • Documenten archief (Digitaal)

Deze archieven zijn alleen toegankelijk voor OMG Budgetcoaching en alle beveiligd met complexe wachtwoorden, die uitsluitend bij ons bekend zijn en niet met derden worden gedeeld.
De persoonlijke gegevens worden minimaal 7 jaar en maximaal 8 jaar bewaard.

Wijziging Privacyverklaring
OMG Budgetcoaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Van iedere wijziging zult u schriftelijk op de hoogte worden gesteld.