bewindvoering

Bent u als zorginstelling, familie of particulier op zoek naar een gecertificeerd bewindvoerder? OMG Budgetcoaching onderscheid zich door persoonlijk contact met de cliënt zelf, structurele terugkoppeling over de geldzaken met de cliënt en werkt op basis van korte lijnen met organisaties en familie.

Wanneer beschermingsbewind?
Sommige mensen kunnen hun financiën niet zelf regelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten of dementerenden, maar soms ook psychiatrische patiënten. In dat geval kan beschermingsbewind worden aangevraagd om deze mensen tegen zichzelf, maar ook tegen anderen te beschermen.

Wanneer een cliënt een bewindvoerder inschakelt, wil hij of zij natuurlijk weten wat er met zijn/haar geld gebeurt. Daarom streeft OMG Budgetcoaching ernaar om zoveel mogelijk openheid van zaken te geven over de werkwijze. Hieronder leest u wat OBG Budgetcoaching zoal voor een cliënt doet.

 • Het doorbetalen van de vaste lasten
 • Het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag
 • Vrijwillig inkomensbeheer
 • Het aanvragen van uitkeringen
 • Het aanvragen van eventuele kwijtschelding van gemeentebelastingen
 • Het contacten met diverse instellingen
 • Het verzorgen van belastingaangifte
 • Een betalingsregeling treffen bij schulden
 • De behandeling/doorzending van post
 • Jaarlijkse verantwoording aan de Rechtbank d.m.v. een jaaroverzicht van de inkomsten, uitgaven en (aflossing) schulden

Hoe gaat dat in zijn werk?
Om als bewindvoerder aangesteld te worden, is een uitspraak van de rechtbank nodig. Een cliënt die onder bewind gesteld wordt kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam.

Na benoeming door de rechtbank heeft de bewindvoerder drie maanden de tijd om alles wat onder het bewind is gesteld, zoals inkomen, spaargeld, schulden in kaart te brengen. Deze inventarisatie wordt naar de rechtbank gestuurd.

Informatievoorziening
De bewindvoerder werkt voor de cliënt. Het betreft haar of zijn financiën. Het is daarom vanzelfsprekend dat een cliënt altijd recht heeft op inzage in het werk van de bewindvoerder. Hiervoor kan altijd per telefoon, email of per post contact worden opgenomen. Daarnaast ontvangt de cliënt regelmatig een verslag waarin een helder en volledig overzicht van zijn of haar financiële situatie wordt gegeven.

In dit verslag vindt de cliënt onder meer de volgende zaken terug:

 • Het totaalbedrag van het ontvangen inkomen
 • Het totaalbedrag van de vaste lasten
 • Een overzicht van de betaalde schulden
 • Een overzicht van de nog te betalen schulden
 • Een saldotegoed van het begin en eind van de periode waarover verantwoording afgelegd moet worden.

 Verplichtingen
Een bewindvoerder dient bij de start van de bewindvoering een opgaaf van de boedel te doen en jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen bij de kantonrechter. Er is dus altijd controle op de werkzaamheden van de bewindvoerder.

Overlijden cliënt
De taken en bevoegdheden van de bewindvoerder stoppen op het moment van overlijden van de cliënt.